недеља, 2. октобра 2022

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије


image_pdfimage_print

Закона о ефикасном коришћењу енергије

 Овим законом уређују се услови и начин ефикасног коришћења енергије и енергената (у даљем тексту: енергије) у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије; политика ефикасног коришћења енергије; систем енергетског менаџмента; означавање нивоа енергетске ефикасности производа који утичу на потрошњу енергије; минимални захтеви енергетске ефикасности у производњи, преносу и дистрибуцији електричне и топлотне енергије и испоруци природног гаса; финансирање, подстицајне и друге мере у овој области, као и друга питања од значаја за права и обавезе физичких и правних лица у вези са ефикасним коришћењем енергије.

Документација за преглед:

Закона о ефикасном коришћењу енергије

 

Трећи акциони план за енергетску ефикасност Репулике Србије за период до 2018. године

Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Србије припремљен је за период до
2018. године.

Документација за преглед:

Трећи акциони план за енергетску ефикасност Републике Сpбије

 

1. Биомаса 

1. Конкретне мере за промоцију коришћења енергије из биомасе

Биомаса има важну улогу као примарна енергија у сва три сектора: грејање и хлађење, производња електричне енергије и саобраћај. Национална стратегија биомасе је кључна за планирање улоге и интеракције између крајњих начина коришћења енергије и интеракције са другим не – енергетским секторима.

Документација за преглед:

Конкретне мере за промоцију коришћења енергије из биомасе

2. Изградња постројења и производња електричне/топлотне енергије из биомасе у Р. Србији

Србија има значајан потенцијал у обновљивим изворима енргије који је, на жалост, још увек
недовољно искоришћен. Један од разлога за такву ситуацију је недовољна инвестициона активност
у овом сектору.

Документација за преглед:

Изградња постројења и производна енергије из биомасе у Р. Србији

3. Потенцијали за производњу биомасе као обновљивог и еколошки прихватљивог извора енергије

У Србији се биомаса углавном употребљава на традиционалан начин и то у виду енергије за грејање, кување или загревање топле воде. Поред ових видова употребе, биомаса се може користити и у  когенерацијским постројењима за производњу електричне и топлотне енергије, потом као сировина за производњу биогорива, а може се користити и у индустрији за производњу влакана и хемикалија.

Документација за преглед:

Потенцијали за производњу биомасе у Србији

2. Геотермална енергија у Србији 

1. Изградња постројења и производња електричне/топлотне енергије из хидргогеотермалних извора у  Р. Србији

Документација за преглед:

Изградња постројења и производња енергије из хидргогеотермалних извора у Р. Србији

3. Соларна енергија

1. Изградња соларних грејних система у Р. Србији

Влада Републике Србије први пут је омогућила путем субвенција прилику за изградњу соларних електрана у Србији Уредбом о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије.

Документација за преглед:

Изградња соларних грејних система у Републици Србији

2. Изградња постројења и производња електричне енергије у соларним електранама у  Р. Србији

Документација за преглед:

Изградња постројења и производња електричне енергије у соларним електранама у  Р. Србији

4. Енергија ветра

1.Мерења и анализа потенцијала енергије ветра у Србији

Перспектива ветроегенератора је врло оптимистична јер ветар представља неисцрпан еколошки извор енергије чији глобални потенцијал вишеструко надмашује светске потребе за електричном енергијом. Ветроенергетика је млада грана енергетике са највећим трендом развоја у последњој деценији.

Документација за преглед:

Мерења и анализа потенцијала енергије ветра у Србији

2. Изградња постројења и производња електричне енергије у ветролелектранама у Р. Србији

Електране на ветар су енергетски објекти за обављање делатности производње електричне енергије. Ове електране као извор за производњу електричне енергије користе ветар, који је обновљив извор енергије.

Документација за преглед:

Изградња постројења и производња електричне енергије у ветролелектранама у Р. Србији 

5. Мини хидроелектране 

1. Изградња постројења и производња електричне енергије у малим хидроелектранама у Р. Србији

Хидроелектране су енергетски објекти за обављање енергетске делатности производње електричне енергије из потенцијала воде река и језера, као обновљивих извора.

Документација за преглед:

Изградња постројења и производња електричне енергије у малим хидроелектранама у Р. Србији