четвртак, 1. децембра 2022

Заштита животне средине – Рашка


image_pdfimage_print

БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА

Из средстава буџета општине Рашка финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Заштита животне средине

Документација за преглед:

Буџет општине Рашка за заштиту животне средине 2018.

Буџет општине Рашка за заштиту животне средине 2018.

 

1. Заштита ваздуха и вода

1. Заштита ваздуха у општини Рашка

Заштита ваздуха у општини Рашка

2. Постојеће стање квалитета ваздуха на територији општине Рашка

Ваздух на подручју општине Рашка загађује саобраћај дуж оптерећених саобраћајних и железничких праваца, у уским кланцима где се загађење здржава, емисијом загађујућих материја у грејној сезони сагоревањем угља и течног горива (посебно у туристичком центру на Копаонику) као и из индивидуалних ложишта, са каменолома и несанираних површинских копова, сметлишта, као и од загађујућих материја које долазе из разних загађивача са Косова (то се највише осећа на Копаонику) – из рафинерије олова Трепча, термоелектране Обилић и топионице Фероникл.

Документација за преглед:

Постојеће стање квалитета ваздуха на територији општине Рашка

2. Стање воде (површинске и подземне)

Воде на територији општине Рашка су угрожене спирањем са површина или директним уливањем загађених вода различитог типа у водотоке на територији општине. Отпадне загађене воде могу бити пореклом од великих индустријских загађивача, рудника, воде из домаћинства, комуналне отпадне воде.

Документација за преглед:

Стање воде општине Рашке

Стање вода-површинских и подземних

3. Заштита вода у општини Рашка

Заштита вода у општини Рашка

2. Заштита земљишта и биодиверзитета

1.  Заштита земљишта

Документација за преглед

Заштита земљишта

2.  Квалитет земљишта

Документација за преглед:

Kвалитет земљишта општине Врњачка Бања

3. Заштита биодиверзитета, флоре, фауне, угрожених и заштићених врста

Документација за преглед:

Заштита биодиверзитета, флоре, фауне, угрожених и заштићених врста

3. Третмани и збрињавање комуналног отпада

1. Отпад се на територији општине углавном третира на небезбедан и несанитаран начин

Документација за преглед:

Управљање отпадом

2. Управљање отпадом поверено је Јавном комуналном предузећу „Рашка“ које осим за подручја града, односи отпад и из приградских насеља Супње, Власово и Миснопоље.

Документација за преглед:

Управљање отпадом општине Рашка

Управљање отпадом општине Рашка

3. Заштита животне средине у сектору управљања отпадом

Планско управљање комуналним отпадом на територији општине Рашка је засновано на избору концепта евакуације отпада, сагласно смерницама Националне стратегије управљања отпадом, у циљу спречавања деградације животне средине, здравља становништва и свих корисника простора, пејзажних вредности, форланда реке Ибра и осталих водотокова, спречавање неповољних утицаја на микроклиматске и еколошке услове подручја.

Документација за преглед:

Заштита животне средине у сектору управљања отпадом

4. Третмани отпадних вода

1. Постројење за пречишћавање отпадних вода

Планирани пројекат представља изградњу продужетка главног колектора комуналних отпадних вода градскод дела Рашке од постојећег испуста у реку Ибар до постројења за прераду отпадних вода у Раватима као и самог постројења. Дужина новоизграђеног колектора је 2.500 м, ø600 мм, а капацитет 37 л/с.

Документација за преглед:

Постројење за пречишћаваењ отпадних вода

2. Одвођење отпадних вода

Систем за одвођење отпадних вода Рашке и Баљевца је сепаратан

Документација за преглед:

Одвођење отпадних вода


Broj pregleda: 125