недеља, 2. октобра 2022

Заштита животне средине – Нови Пазар


image_pdfimage_print

БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА

Из средстава буџета града Новог Пазара финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Заштита животне средине

Документација за преглед:

Буџет града Новог Пазара за Заштиту животне средине 2018.

Буџет града Новог Пазара за Заштиту животне средине 2018.

 

1. Заштита ваздуха и вода

1. Извештај о мерењу квалитета ваздуха у Новом Пазару

Предмет испитивања је квалитет (мониторинг) амбијенталног ваздуха на територији града Новог Пазара.

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха у Новом Пазару

2. Извештај о испитивању квалитета површинских вода  на територији града Новог Пазара

Основ за испитивање квалитета површинских вода је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Документација за преглед:

Извештај о испитивању квалитета површинских вода града Новог Пазара

2. Заштита земљишта и биодиверзитета

1. Извештај о анализи земљишта и седимената

Документација за преглед:

Извештај о анализи земљишта града Новог Пазара

3. Третмани и збрињавање комуналног отпада

Документација за преглед:

Одлагање чврстог комуналног отпада у Новом Пазару

4. Третмани отпадних вода

1. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09,
81/2009, 64/2010,24/2011, 121/2012,42/2013, 50/2013, 98/2013 132/2014 и 145/2014 ) у складу са
Одлуком Скупштине града Новог Пазара 350-47/2015 од 22,05,2015,год. о изради План детаљне
регулације за пречишчавање отпадних вода Новог Пазара , приступило се изради Плана детаљне
регулације.

Документација за преглед:

Пречишћавање отпадних вода Новог Пазара


Broj pregleda: 87