четвртак, 21. септембра 2023

Заштита животне средине


image_pdfimage_print

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Овим законом уређује се интегрални систем заштите животне средине којим се
обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и
уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији.

Документација за преглед:

Закон о заштити животне средине

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 8) Устава Републике Србије, којом је утврђено да Република Србија обезбеђује, између осталог, одрживи развој, заштиту и унапређење биљног и животињског света.

Документација за преглед:

Закон о изменама и допунама закона о заштити животне средине

СТАНДАРДИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ISO 14000

Преглед свих стандарда по областима, са тачним ознакама, називом и кратким описом, дат је на фамилија стандарда ISO 14000_преглед, уз напомену да је пресек стања начињен закључно са 25.07.2018.

Документација за преглед:

Стандарди за животну средину

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕК О НАПРТКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЕУ промовише снажно деловање у области климе, одрживи развој и заштиту животне средине. Право ЕУ садржи одредбе које се односе на климатске промене, квалитет воде и ваздуха, управљање отпадом, заштиту природе, индустријско загађење, хемикалије, буку и цивилну заштиту.

Документација за преглед:

Животна средина и климатске промене

1. Заштита ваздуха и вода

1. Закон о заштити ваздуха

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују
мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања
квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива
посебну заштиту.
Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована
радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним
непогодама

Документација за преглед:

Закон о заштити ваздуха

2. Квалитет ваздуха у Републици Србији

Агенција за заштиту животне средине врши мониторинг квалитета ваздуха на територији Републике Србије у оквиру државне мреже станица за квалитет ваздуха.

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха у Републици Србији

3. Заштита ваздуха и озонског омотача

Потребна документација, обрасци као и списак овлашћених институција за заштиту ваздуха и озонског омотача:

Дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања

Сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања

Дозволе за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и клима уређаја који их садрже

Дозволе за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач и одређених производа и/или опреме које их садрже

4. Квалитет вода

У склопу мониторинга обављају се послови планирања развоја и надзора над функционисањем државне мреже станица за мониторинг квалитета вода. Врши се узорковање површинских и подземних вода, презервација узорака, теренско физичко-хемијска и хемијска анализа узорака вода. Такође врши се узорковање вода за потребе микробиолошких анализа и учествује у узорковању узорака за потребе одређивања параметара који су индикативни за све биолошке елемената квалитета и у узорковању за параметре који су индикативни за све хидроморфолошке елемента квалитета.

Документација за преглед:

Квалитет вода

2. Заштита земљишта и биодиверзитета

1. Закон о заштити земљишта

Овим законом уређује се заштита земљишта, систематско праћење стања и
квалитета земљишта, мере, санације, ремедијације, рекултивације, инспекцијски надзор и
друга питања од значаја за заштиту и очување земљишта као природног ресурса од
националног интереса.

Документација за преглед:

Закон о заштити земљишта

2. Квалитет земљишта

Параметри који се испитују су: физичко-хемиијске особине земљишта, садржај тешких метала и органски загађивачи.

Документација за преглед:

Квалитет земљишта

3. Заштита биодиверзитета

Потребна документација, обрасци као списак овлашћених институција за заштиту биодиверзитета и контрола сакупљања и промета заштићених врста флоре и фауне:

Документи неопходни за издавање дозвола за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста

Дозволе за сакупљање /излов строго заштићених и заштићених дивљих врста

Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Процес решавања накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста

Дозволе за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе

Дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта)

Дозволе за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

Дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

CITES дозволе и потврде (прекогранични промет, држање и трговина заштићенмим врстама)

3. Третмани и збрињавање комуналног отпада

1. Управљање отпадом

Потребна документација, обрасци као и републичке административне таксе за управљање отпадом:

Документација која се подноси уз захтев за прекогранично кретање отпада

Инструкција за издавање дозвола за транспорт отпада

Поступак добијања овлашћења за стручне организације за испитивање отпада

захтеви :

Прекогранично кретање отпада

Захтеви за издавање дозвола за управљање отпадом

Образац Захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

4. Третмани отпадних вода

1. Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода

Овим правилником ближе се прописују начин и услови за мерење количине и испитивање квалитета
отпадних вода и садржина извештаја о извршеним мерењима.

Документација за преглед:

Испитивање квалитета отпадних вода