четвртак, 30. марта 2023

Третмани отпадних вода – Нови Пазар


image_pdfimage_print

Третмани отпадних вода

1. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09,
81/2009, 64/2010,24/2011, 121/2012,42/2013, 50/2013, 98/2013 132/2014 и 145/2014 ) у складу са
Одлуком Скупштине града Новог Пазара 350-47/2015 од 22,05,2015,год. о изради План детаљне
регулације за пречишчавање отпадних вода Новог Пазара , приступило се изради Плана детаљне
регулације.

Документација за преглед:

Пречишћавање отпадних вода Новог Пазара


Broj pregleda: 98