недеља, 2. октобра 2022

Заштита животне средине – Краљево


image_pdfimage_print

 БУЏЕТ ГРАДА КРАЉЕВА 

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Заштита животне средине

Документација за преглед:

Буџет града Краљева за Заштиту животне средине 2018.

Буџет града Краљева за Заштиту животне средине 2018.

Буџет града Краљева за Заштиту животне средине 2018.

 

1. Заштита ваздуха и вода

1. Квалитет ваздуха у граду Краљеву

Главне изворе загађења ваздуха у граду Краљеву чине продукти сагоревања горива у домаћинствима, индустрији, топланама, индивидуалним котларницама, затим саобраћај,
грађевинска делатност, неодговарајуће складиштење сировина, депоније смећа, као и степен јавне хигијене у граду.

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха у граду Краљеву

Квалитет ваздуха у граду Краљеву

2.  Мониторинг ваздуха

Град Краљево континуирано врши мониторинг ваздуха од 1995. године.
Мониторинг квалитета ваздуха на територији града Краљева омогућава државна и
локална мрежа. Државну мрежу чини једна станица за аутоматско мерење квалитета
ваздуха. Tа станица је инсталирана у парку код железничке станице.

Документација за преглед:

Мониторинг ваздуха града Краљева

2. Квалитет вода у граду Краљеву

Град Краљево се снабдева водом за пиће са четири локална изворишта ЈКП “Водовод” Краљево. Квалитет воде за пиће контролише и прати Центар за хигијену и хуману екологију
Завода за јавно здравље Краљево

Документација за преглед:

Квалитет вода у граду Краљеву

  2. Заштита земљишта и биодиверзитета

1. Квалитет земљишта у граду Краљеву

 Површине земљишта насељених места у току времена покривају се разним отпадима животне и радне делатности. Ови отпаци формирају постепено вештачки слој који мења
првобитне облике земљишта па и састава.

Документација за преглед:

Квалитет земљишта у граду Краљеву

Квалитет земљишта у граду Краљеву

2. Природа и биодиверзитет

Јединица локалне самоуправе, у складу са својим специфичностима и Стратегијом
заштите природе и природних вредности Републике Србије, доноси десетогодишњи
програм заштите природе.

Природа и биодиверзитет у граду Краљеву

3. Третмани и збрињавање комуналног отпад

1. Управљања отпадом у граду Краљеву

На територији града Краљева није адекватно решено управљање отпадом. Не постоји систем интегралног управљања отпадом на територији града, па је неопходно утврдити приоритете и механизме решавања оваквог стања који ће, дугорочно гледано, омогућити приближавање града Краљева европским стандардима у поступању са отпадом.

Документација за преглед:

Управљање отпадом у граду Краљеву

2. Мониторинг отпада

На депонији у Краљеву се редовно врши мерење количине, утврђивање врсте и порекла
отпада.

Документација за преглед:

Мониторинг отпада

4. Третмани отпадних вода

1. Стратегија одвођења и третмана отпадних вода града Краљева

Одељење за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне средине у Општинској управи Краљево је почетком 2007.године аплицирало пројектни предлог „Израда стратегије одвођења и третмана отпадних вода општине Краљево“.

Документација за преглед:

Стратегија одвођења и третмана отпадних вода у граду Краљеву

 

2.  Прикупљање и пречишћавање отпадних вода

Територијални распоред, конфигурација терена, локација појединих насеља, степен
урбанизације и њихова разуђеност, определили су поједина решења евакуације њихових
отпадних вода.

Документација за преглед:

Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Краљеву


Broj pregleda: 121